На основу члана 57 . Закона о основама система образовања и васпитања

( „Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 52/11и 55/13) и   Статута ОШ „Јулијана Ћатић“ у Страгарима  Школски одбор   је на  седници одржаној дана 11.09.2015. године донеo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

                                                                                                      

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН

 

РАДА ШКОЛЕ

ЗА ШКОЛСКУ 2015/ 2016. ГОДИНУ


С А Д Р Ж А Ј

 

 

Представљање школе. 5

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА.. 6

МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА.. 9

ПОДРУЧНА  ОДЕЉЕЊА:. 12

ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ.. 12

СЛУЖБЕНИ АУТО.. 13

КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА.. 16

ВАННАСТАВНИ КАДАР. 20

ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ.. 21

ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ.. 22

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА, ОДЕЉЕЊА, ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ.. 22

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА У 2015/2016. 22

ПОДРУЧНА ОДЕЉЕЊА.. 22

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА.. 24

СОЦИЈАЛНА СТРУКТУРА ПОРОДИЦЕ.. 25

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 4 ГОДИНЕ УНАЗАД.. 25

УЧЕНИЦИ  ПУТНИЦИ.. 25

КАЛЕНДАР РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ.. 26

РИТАМ РАДНОГ ДАНА ШКОЛЕ И РАСПОРЕД ЧАСОВА.. 27

Настава у матичној школи и у подручним одељењима одвија се у преподневној смени. 27

РАСПОРЕД ЧАСОВА.. 28

ДИНАМИКА ОСТВАРИВАЊА ПРЕДШКОЛСКОГ ПРИПРЕМНОГ ПРОГРАМА.. 38

ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА и СТРУЧНА ВЕЋА.. 40

СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ И ТИМОВИ.. 42

ДИНАМИКА ТОКА ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ, КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОДИ.. 48

НАСТАВА У ПРИРОДИ ОД I ДО IV РАЗРЕДА.. 49

План реализације једнодневне  екскурзије I ,II , III и IV разреда. 50

ПЛАН ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА СТАРИЈЕ РАЗРЕДЕ.. 52

ГОДИШЊИ ФОНД РЕДОВНЕ, ИЗБОРНЕ, ФАКУЛТАТИВНЕ НАСТАВЕ.. 53

ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ.. 53

НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА.. 54


Обавезни изборни предмети, изборни предмети, изабрани спорт, други страни језик. 55

ПРЕГЛЕД И ПРОГРАМИ РАДА РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА И СТРУЧНИХ ТЕЛА.. 57

ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ОРГАНА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА.. 57

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА.. 60

8.1.3 ПЛАН  И ПРОГРАМ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА V РАЗРЕДА ЗА  ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ    64

ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ  ВЕЋА.. 68

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. 68

ПЛАН  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА

( БИОЛОГИЈА,ФИЗИКА, ХЕМИЈА МАТЕМАТИКА, ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО ). 72

ПЛАН РАДА СТРУЧНИГ ВЕЋА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И СТРАНИХ ЈЕЗИКА.. 74

ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНОГ ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА.. 77

(ИСТОРИЈА, ГЕОГРАФИЈА, ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ, ВЕРСКА НАСТАВА). 77

ПЛАН СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА НАСТАВУ МУЗИЧКЕ И ЛИКОВНЕ

КУЛТУРЕ И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016.ГОДИНУ.. 78

ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА (ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА И ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊE). 80

СТРУЧНОВЕЋЕ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ.. 80

САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ.. 82

ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА.. 84

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ САРАДНИКА.. 86

ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ.. 92

ПРОГРАМ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА.. 93

ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ.. 93

ПЛАН ПЕДАГОШКО – ИНСТРУКТИВНОГ РАДА СА НАСТАВНИЦИМА.. 95

ПЛАН РАДА СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ.. 96

ПРОГРАМ УПРАВНИХ ОРГАНА.. 97

ШКОЛСКИ ОДБОР. 97

ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА.. 98

ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПЛАНОВИ РАДА ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА.. 99

УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ.. 113

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ.. 113

0РИЈЕНТАЦИОНИ ПЛАН РАДА ЦРВЕНОГ КРСТА.. 116

ДЕЧЈИ САВЕЗ. 118


АКЦИОНИ ПЛАН ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА.. 120

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ.. 123

ОСТАЛИ ПРОГРАМИ.. 124

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА.. 124

УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА:. 127

ПРОГРАМ ЕКОЛОШКЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕСТЕТСКОГ УРЕЂЕЊА ШКОЛЕ   128

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ... 134

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА.. 134

ЧЛАНОВИ САВЕТА РОДИТЕЉА ПО ОДЕЉЕЊИМА.. 135

План рада Савета родитеља. 135

ПЛАН ПРАЋЕЊА И ЕВАЛУАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ.. 138

ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА.. 139

ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ.. 139

ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ.. 140

 

 
ОШ „Јулијана Ћатић“

Жике Пинтера бб

 34323 Страгари, Крагујевац

телефон/факс: 034/522-101                                          

direktor.jcatic@gmail.com

julijana.catic@gmail.com

Директор школе: Светлана Б. Живановић

Деловодни број: 529

Датум: 11.09.2015.                                                                                                                             www.osjulijanacatic.nasaskola.rs

 

 

 

 

 

 

 

Представљање школе

 

Решењем народног одбора среза Опленачког број 7615 од 11.08.1954.године, ниже гимназије у Страгарима и Наталинцима се трансформишу у oсновне школе у тим местима, а решењем Нарoдног одбора општине Страгари број 01-3670/1 од 22.03.1962.године, основана је Основна школа '' Јулијана Ћатић ''. Решењем Привредног суда у Крагујевцу број Фи-2317 од 8.11.1995.године у Судски регистар је уписана промена оснивача, а Решењем Трговинског суда у Крагујевцу број Фи 2218/98 од 18.12.1998.године извршено је Усаглашавање  са законом.

Данас је школа осморазредна установа са матичним седиштем у Страгарима и издвојеним одељењима у Рамаћи, Влакчи, Маслошеву, Угљаревцу и Горњим Страгарима које су четвороразредне.

 

Основна Школа „ Jулијана Ћатић"

Улица: Жике Пинтера бр. 44

34323 Страгари; Крагујевац

тел/факс 034/ 522-101

web: www.osjulijanacatic.nasaskola.rs

e-mail:

direktor.jcatic@gmail.com

julijana.catic@gmail.com

pedagog.jcatic@gmail.com

jcatic@ptt.rs

nastavnicka@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА

 

Заснованост Годишњег плана рада на законским и подзаконским актима

 

Годишњи план рада Школе (у даљем тексту ГПРШ) је основни документ у коме се плaнирају, одређују задаци и координирају делатности и активности педагошких чинилаца у школи и непосредној друштвеној заједници ради обезбеђивањаодговарајућих утицаја на ученике, перманентног побољшања квалитета образовно-васпитног рада.

Годишњи план рада Школе одређен је и законски прописан следећим документима:

·         Закон о основама система образовања и васпитања, «Сл. гл. РС» бр. 72/09, 52/11 и 55/13;

·         Закон о основном образовању и васпитању, «Сл. гласник РС» бр. 55/13

·         Образовни стандарди за крај основног образовања, Министарство просвете и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд 2009;

·         Национални миленијумски циљеви развоја у републици Србији, Влада Републике Србије, Београд 2006;

·         Општег протокола Владе Републике Србије за заштиту деце  за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања;

·         Посебни протокол за заштитудеце од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама;

·         Приручник за примену Посебног протокола за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама;

·         Правилник о општим основама школског програма, «Службени гласник-просветни гласник РС» бр. 5/04;

·         Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање, „Службени гласник РС“ бр. 76/2010;

·         Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику, „Службени гласник РС“, 63/2010;

·         Правилник о општим и посебним основама школског програма за први разред основног образовања и васпитања, «Сл. гласник РС-Просветни гласни» бр. 4/03;

·         Правилник о наставном плану и програму за први разред основног образовања и васпитања; «Сл. гласник РС-Просветни гласник» бр. 10/04;

·         Правилник о допуни правилника наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања, «Сл. гласник РС-Просветни гласни» бр. 20/04;

·         Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања, о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања, «Сл. гласник РС-Просветни гласни» 1/05;

·         Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања, «Сл. гласник РС-Просветни гласни» 3/06;

·         Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред разред основног образовања и васпитања, «Просветни гласник РС» бр. 6/07;

·         Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања, „Просветни гласник РС“, бр.5/08;

·         Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања, „Просветни гласник РС“ бр. .11/09;

·         Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања, „Просветни гласник РС“бр 2/10;

·         Правилник о општим основама предшколског програма, «Сл. Гласник РС-Просветни гласни» бр. 14/06;

·         Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи, «Сл. гл. РС» бр. 2/92. и 2/00;

·         Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава за основну школу, «Сл.  гласник-просветни гласник СРС» бр. 4/90;

·         Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника, «Сл. гласник РС» бр.13/2012;

·         Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању, «Сл. гласник РС» бр. 74/11

·         Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника «Просветни гласник РС» бр. 5/12

·         Правилник о стручно-педагошком надзору, «Сл. гласник-Просветни гласник РС», бр. 19/07;

·         Правилник о врсти стручне спреме наставника, васпитача и стручних сарадника у основној школи, «Сл. Гласник-просветни гласник РС», бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07;

·         Правилник о изменама и допунама правилника о врсти сатручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи, «Просветни гласник РС» бр. 4/07;

·         Правилник о изменама и допунама правилника о врсти стручне спреме наставника који изводе васпитно-образовни рад из изборних програма у основној школи, «Просветни гласник РС» бр. 4/07;

·         Правилник о изменама и допунама правилника о врсти сатручне спреме наставника који изводе васпитно-образовни рад из изборних програма у основној школи, «Просветни гласник РС» бр. 9/05;

·         Правилник о изменама и допунама правилника о врсти сатручне спреме наставника који изводе васпитно-образовни рад из изборних програма у основној школи, «Просветни гласник РС» бр. 3/05;

·         Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2013/14. годину,

·         Статут Школе;

·         Развојни план школе за период од 2011. до 2014.

 

Најпрецизније програм је условљен:

·         циљевима образовања и васпитања;

·         општим исходима и стандардима образовања и васпитања;

·         наставним планом и програмом основног образовања и васпитања,

·         резултатима постигнутим у васпитно-образовном раду у претходној школској години; искуствима стеченим у реализовању програмских задатака претходних година као и на основу процене о ресурсима којима сама Школа располаже (наставнички кадар, интелектуални потенцијал и интересовање ученика,

·         опремљеност наставним средствима, локација школе, потребе локалне заједнице);

·         особеностима и потребама друштвене средине.

У креирању Годишњег плана рада школе а с намером да и ова школска година буде успешна водили смо рачуна и о:

·         сугестијама и закључцима стручних органа и Школског одбора;

·         саветима и препорукама просветних инспектора;

·         одредбама из Упуства према којима су сачињени глобални планови за наставу.

На основу општих и специфичних задатака Школе посебна пажња у раду школе биће посвећена следећим активностима:

·         потпуна примена и реализација наставног плана и програма од првог до осмог разреда,

·         прилагођавање наставног програма у зависности од сметњи и тешкоћа ученика;

·         усавршавање организације васпитно-образовног рада у наставном процесу,

·         коришћење постојећих наставних средстава и стручне литературе,

·         набавка средстава и одржавање  семинара.

·         развијање постојеће информатичке мреже,

·         поправка и набавка нових наставних средстава и стручне литературе у границама финансијске моћи школе ,

·         квалитетна и потпуна примена закона и законских прописа и постојећих аката,

·         вредновање квалитета рада радника,

·         рад стручних и осталих органа у школи,

·         рад ученичких организација, развијање еколошке културе, етике, културе понашања, толеранције,

·         рад и упознавање ученика о штетности употрбе наркотика и других опојних средстава,

·         сарадња и успостављање контакта са старијим особама, културним и научним радницима,

·         стимулисање ученика и наставника за постизање бољег успеха у редовној настави и разним смотрама и такмичењима,

·         професионална оријентација ученика,

·         сарадња са родитељима и широм друштвеном средином,

·         спортске активности и укључивање ученика у бављење спортом према својим могућностима.

Укупна анализа рада и успеха у протеклој школској години, а  и раније, показала је да у наредном периоду треба организованије и успешније приступити следећим активностима:

·         омасовити примену активног учења као ефикаснијег облика рада

·         развијати позитиван однос ученика према личној и школској имовини

·         увести ученике у технике самосталног рада

·         студиозније користити све изворе знања, а посебно дидактичког материјала

·         редовније и са квалетитнијим припремама изводити излете и посете,

·         боље организовати припрему ученика за такмичења.

У току школске године вршиће се подстицање стручног и педагошког усавршавања наставника на ванредним студијама, обрадом стручних тема у оквиру актива, огледним предавањима и др.

             Редовна настава                          

Од 2009. године за уведени су Образовни стандарди постигнућа ученика на крају другог циклуса образовања и васпитања а од 2011. образовни стандарди за крај првог циклуса образовања и васпитања. У том смеру школа је допунила Школски програм где су поближе описани образовни стандарди и њихова примена од 1. до 8. разреда за предмете: српски језик, математика, свет око нас/природа и друштво, ликовна култура, музичка култура, историја, географија, биологија, хемија, физика и физичко васпитање. Наставници  својим глобалним ѓодишњим и оперативним-месечним плановима дужни су да за сваку наставну тему наведу примену одређеног стандарда. такође се уводе стандардизовани тестови провере знања ученика.

Редовну наставу унапредити према закључцима стручних актива и Наставничког већа увођењем активног учења, наставе уз корошћење мултимедијалне опреме , индивидуализацијом наставе (сходно могућностима). Корелацију вршити између предмета, а нарочито у настави физике‑техничког образовања ‑ математике ‑ хемије,  друштвених наука, између наставе у млађим и старијим разредима.  Посебан значај мора се посветити тематском планирању градива.

 

МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА

Школски објекти:

 

Намена простора

Број просторија

Величина просторије

По ученику

m2

Норматив

%

Опремљеност

%

Школска зграда (укупно за целу школу)

10

4489.00

24.26

100.00

70.00

Школска зграда (матична школа)

4

3118.00

23.80

/

/

Укупно у подручним одељењима

6

1371.00

25.38

/

/

 

Матична школа:

Намена простора

Број просторија

Величина просторије

По ученику

m2

Норматив

%

Опремљеност

%

Учионице

4

177.45

04.22

100.00

80.00

Кабинети

6

408.00

04.63

100.00

60.00

Спец. учионице

2

103.75

00.79

77.00

70.00

Кабинет ТиО

1

68.00

00.77

100.00

60.00

Фискултурна сала

1

1535.00

08.29

100.00

80.00

Библиотека / читаоница

1

17.00

00.12

100.00

50.00

Просторија за опште потребе

1

14.00

00.62

50.00

50.00

Школска кухиња и трпезарија

1

99.00

00.75

70.00

30.00

Наставничка канцеларија

1

35.75

/

/

80.00

Просторија за ваннаставне активности

1

53.00

02.44

90.00

50.00

Управа школе

2

30.00

/

100.00

90.00

Стручни сарадник

1

12.00

/

100.00

90.00

Остали простор

2

12.50

/

/

/

 

Ове школске године просторије за образовно-васпитни рад распоређене су на следећи начин:

ПРИЗЕМЉЕ

ПРВИ СПРАТ

Хол школе (изложбени простор)

Учионица првог разреда

Кабинет за природне науке

Учионица другог разреда

Кабинет за математику

Учионица трећег разреда

Кабинет за српски језик и књижевност

Учионица четвртог разреда

Кабинет за страни језик

Кабинет за информатику (дигитална учионица)

Наставничка канцеларија

Канцеларија педагога

Управа школе

Архива

ДВОРИШНИ ОБЈЕКАТ

Кабинет техничког образовања

Кабинет за музичку и ликовну културу

Школска библиотека

Кабинет за историју и географију

Фискултурна сала

Кухиња са трпезаријом

 

Просторни услови радаматичне школе:

·         Број кабинета 8;

·         Број учионица опште намене 4;

·         Фискултурна сала;

·         Библиотека.

 Матична школа се загревасопственим централним грејањем на угаљ, а подручна одељења пећима на дрва. Просторије су релативно добро осветљене јер су велике површине под стаклом , али је потребно уложити у вештачко осветљење.

Просторни услови су  добри,потребна су улагања у реновирање истих. Специјализоване учионице, кабинети, требало  би да више допринесу бољем успеху ученика, али истовремено захтевају и одређена улагања за опремање према нормативу.

 

 

 

 

·             Информатички кабинет

  У школској 2010/11.години, директор школе је у сарадњи са наставником информатике, остварио учешће у пројекту Министарства за телекомуникације и Владе Р.Србије, под називом „Дигитална школа“. Циљ пројекта је да се све школе у Србији опреме квалитетним рачунарима, интернетом и додатном опремом, а све у циљу остваривања што квалитетније наставе за ученике. Матична школа у Страгарима је поседовала кабинет за информатику са 6 (Pentium3)рачунара. 10. Априла 2011.године, тадашњи кабинет за информатику је измештен са старе (површински мање) на другу (површински већу) локацију. Промена локације је свакако била неопходна због самог пројекта „Дигитална школа“. Кабинет за информатику се налази на првом спрату школе у потпуно реновираном и адаптираном простору. 15. Априла 2011. године, кабинет је званично пуштен у функционисање, са следећом опремом: 3 кућишта (Pentium4 – Windows 7), ADSLинтернет, повезан са сваким рачунаром. Maрта 2012.године од стране Републичке Агенције, и њихових стручних лица је извршен ''update'' оперативног система ''Windows multiponit server'' на верзију 2010.  Други део кабинета чини  један рачунар (Pentium4) са пројектором и платном за продукцију слике.

Фискултурна сала

Поршине 1535 метара квадратних, располаже са теренима за спровођење наставе физичког васпитања за спортове. кошарка и одбојака (адекватне димензије), рукомет и фудбал (неадекватне димензије) и елемемнтарна игра '' између 4 ватре '' Сала поседује аправарницу у којој су смештене струњаче, козлић одразна даска греда, тако да у спортској сала радима овежбе у партеру, прекскок и прелаз преко греде. Располажемо и са салом за стони тенис са два стола, за спровођење курса  из стоног тениса за ученике седмог и осмог разреда.

У школском дворишту се налазе три бетонска терена. Већи је предвиђнa за мали фудбал и рукомет, мањи за елементарне игре са и без лопте, и трећи са трибинама за одбојку и предавања. У дворишту су постављене и љуљашке и на располагању нам је травната површина за атлетске дисциплине ( бацање кугле и скок у даљ ). Поред фискултурне сале налази се локални пут који по потреби користимо за трчање на 30, 60 и 100 метара.

У јесењем и пролећном периоду поред терена ФК '' Азбест '' користимо атлетску стазу на 100 метара, која је 2008.године изграђена за потребеМеморијала '' Душан Милошевић ''.

Спортски терени су током читаве године на располагању ученицима и они се максимално користе како за наставу тако и за рекреацију ученика у слободном времену

Потребно је урадити санацију крова фискултурне сале и цеви у санитарном чвору.

 

·                Библиотека

Библиотека ОШ„Јулијана Ћатић" смештена је у посебном делу објектаповршине 17 м2. Библиотека је уписана у регистар библиотека Србије, и ради у складу са Законом о библиотечкој делатности, што подразумева комплетну стручну и физичку обраду књижног фонда. У библиотеци се налази око 9.500 књига. Библиотека ради свим радним данима.

         Потребно је урадити санацију крова библиотеке планирана  за ову школску годину.

·             Ђачка кухиња и трпезарија

Ђачка кухиња се налази у засебној згради,  и успешно ради од формирања. Састоји се од неколико повезаних просторија које чине функционалну.Велики број ученика користи услуге кухиње, тако да се свакодневно, припреман и послужује око 180оброка.

Санитарна инспекције и Завод за јавно здравље два пута месечно контролишу исправност рада кухиње, узимајући узорке хране, брисеве радних површина, посуђа и руку куварица.

У великом делу дворишта су листопадно и зимзелено дрвеће.

Сви објекти у потпуности задовољавају услове за несметано одвијање наставног просеца., Рамаће која не ради у простору школе , због оштећености исте , тренутних проблема у школи у Угљаревцу насталих спуштањем земљишта и проблема асфалтирања дворишта и санације школског простора у матичној школи у Страгарима.

Захваљујући средствима оствареним од изнајмљивања фискултурне сале спортским клубовима, школа нормално функционише, а од средастава сале се плаћају рачуни за телефоне , такође се одржава и школски ауто. Књижни фонд библиотеке обогаћен је извесним  бројем стручних и популарних књига као и ђачке лектире, као и за  награде ученицима.

 

 

 

ПОДРУЧНА  ОДЕЉЕЊА:

 

Место:

Број просторија

Број учионица

Величина просторија

По ученику

m2

Опремљеност

%

Горњи Страгари

1

2

50.00

05.00

60.00

Маслошево

2

2

88.00

11.00

60.00

Влакча

1

2

113.00

05.94

90.00

Рамаћа

1

1

55.00

07.85

60.00

Угљаревац

1

2

284.00

28.40

65.00

 

 

 

ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ

 

Простор за наставу и остале активности ученика је функционалан. У великом делу школе простор и опрема су у релативно добром стању са мало  савремених наставних средстава.  Потребно је у неким учионицама променити подове и врата и извести молерске радове. Такође је у ходницима потребно променити дотрајалу столарију.

 

 

ОПРЕМЉЕНОСТ КАБИНЕТА:

КАБИНЕТ ЗА

ОПРЕМЉЕНОСТ У ПРОЦЕНТИМА

Физику

60.00

Хемију

70.00

Биологију

70.00

Техничко образовање

70.00

Информатику

95.00

Српски језик

30.00

Математику

60.00

Стране језике

60.00

Историју

50.00

Географију

70.00

Музичку културу

50.00

Ликовну културу

30.00

Физичко васпотање

80.00

 

СЛУЖБЕНИ АУТО

Школа поседује - Службени аутомобил „Застава 101“ регистарски број KG062ZD. Због немогућности финансијских средстава аутомобил је у неисправном стању и није регистрован.

 

НАЈВАЖНИЈА НАСТАВНА СРЕДСТВА:

Назив наставног средства

Њихов број

Опремљеност

%

Графоскоп

2

16.50

Дијапројектор

1

16.00

Лаптоп рачунар

6

50.00

Радиокасетофон са CD плејером

5

35.00

DVD плејер

1

25.00

TV пријемник

1

25.00

Рачунар

32

70.00

Дигитални пројектор

6

70.00

Визуелна средства

13

70.00

Аудитивна средства

0

/

Аудио - визуелна средства

0

/

Музички инструменти

0

/

 

Према исказаним потребама, на основу предлога Стручних већа, током школске године извршиће се набавка нових наставних средстава. Динамика набавке биће усклађена са средствима која се буду добијала из различитих извора.

 

ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА РАДА:

Планирамо у текућој школској години

Замена врата и прозора  на бар 3 учионице

Асфалтирањеиoграђивање школског дворишта

Санација крова на библиотеци

Формирање и набавка опреме за заједнички  специјализоване учионице  заликовну  и музичку културу и библиотеку  са адекватним намештајем

Замена старог намештаја

Набавка наставних средстава, учила и стручне литературе

Санација објекта у Угљаревцу

Санација школског објекта у Рамаћи

 

ПЛАН НАБАВКЕ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА И ДИДАКТИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА

Област

Дидактички материјал

Наставно средство

Број

План набавке

 

Општа средства

/

CD плејер

2

Септембар

/

Школске табле

2

Децембар

/

Беле покретне табле

2

 Децембар

Библиотека

 

Рачунар

1

Октобар

Музичка култура

 

Клавијатуре

1

Октобар

Хемија

 

Хемикалије

/

Октобар

Фискултурна сала

 

Рачунар

1

Октобар

 

Математика

 

Шестар

7

Септембар

 

Троугао

8

Септембар

Географија

 

Гео.карте

5

Септембар

Природа и друштво

 

Гео.карте

2

Септембар

 

Школа планира да сарађује и користи услуге Центра за тржиште рада у вези професионалне оријентације ученика. Планира се сарадња са Домом здравља.

У испуњењу васпитних задатака школе помоћ ће пружити и Општинска организација Црвеног крста са њиховим програмом и хуманитарним акцијама, Пријатељи деце.

Сарадња се планира  са МУП-ом Крагујевац и то за програме едукације.

Школа планира извођење радних акција на уређењу школског дворишта, околине Школе као и самог учионичког простора.

 


 

КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА

Квалификациона структура запослених радника на извођењу наставе је углавном усклађена са потребама школе, те се може рећи да је готово у потпуности стручно заступљена.

НАСТАВНИ КАДАР

 

 

 

Редни број

Име и презиме

Струка

Степен струче спреме

Год.стажа

Стручни испит

Радни однос

НД/ОД

Настава и број часова

 

Ради у другој школи

Проценат ангажовања

Бр.сати стручног усавршавања

предмет

Бр.часова

Путник

Предаје у одељењима

Назив школе / Час

1.

Ана Гардовић

Професор српског језика

VII

 

да

ОД

Срп.језик

9

да

V,VIII

-

-

50

-

2

Катарина Миљковић

Професор српског језика

VII

 

не

ОД

Срп.језик

8

да

VI,VII

-

-

44,44

-

2.

Тијана Гачевић

Проф.мат.

VII

0

не

ОД

Матем.

16

да

V-VIII

-

-

88,9

8

3.

Нада Јекнић

Проф.руског

VII

24

да

НД

Руски јез.8

 

да

V-VIII

„Милутин Јеленић“

4

44,44

-

4.

Милица Милосављевић

Проф.биол.

VII

2

да

OД

биологија

8

не

V-VIII

 

40

 

5.

Бисерка Минић

Наст.ист/географ.

VI

33

да

НД

Ист/гео

14

не

V-VIII

 

70

12

6.

Ђорђе Алемпијевић

Проф.л.к.

VII

5

да

НД

ликовно

5

да

V-VIII

„Станислав Сремчевић“

14

25

-

7.

Верица Недељковић

Проф.хем.

VII

11

да

ОД

хемија

4

да

VII-VIII

„М.Јеленић“

„В.Герасимовић“

20

 

8.

Марина Весић

Проф.енглеског ј.

VII

8

да

НД

Енглески језик

18

да

I- VIII

-

95

 

9.

Јасмина Петровић

Проф.енг

VII

12

да

НД

Енглески језик

12

да

I-IV

КНИЋ

60

 

10.

Горан Зубер

Проф.физ

VII

6

 

не

НД

Физика

Инф.

ТиО

30

20

40

да

V-VIII

-

-

90

56

11.

Зоран Јарић

Проф.физ.култ.

VII

33

да

НД

Физичка култура

Из.спорт

8

4

не

V-VIII

-

-

60

50

12.

Живота Ранковић

Наст.раз.нас

VI

39

да

НД

Разредна настава

20

не

II

-

-

100

93

13.

Душица Николић

Проф.раз.нас

VII

25

да

НД

Разредна настава

20

да

III

-

-

100

86

14.

Марина Ђурић

Наст.раз.нас

VI

21

да

НД

Разредна настава

20

не

I,III

-

-

100

8

15.

Драгослава Живуловић

Наст.раз.нас

VI

27

да

НД

Разредна настава

19

да

III

-

-

100

46

16.

Данијела Павловић

Проф.раз.нас

VII

14

да

НД

Разредна настава

19

да

II,IV

-

-

100

102

17.

Наталија Вулић

Наст.раз.нас

VI

26

да

НД

Разредна настава

19

да

I,III

П

-

-

100

129

18.

Данијела Радисављевић

Проф.раз.нас

VII

10

да

НД

Разредна настава

19

да

I,III

-

-

100

132

19.

Марија Милошевић

Наст.раз.нас

VI

19

да

НД

Разредна настава

19

не

I,III

-

-

100

40

20.

Јелена Ђокић

Проф.раз.нас

VII

9

да

НД

Разредна настава

19

не

I,III

-

-

100

97

21.

Душица Зубер

Проф.раз.нас

VII

1

не

ОД

Разредна настава

19

да

II,IV

-

-

100

 

22.

Бојана Раденковић

Проф.раз.нас

VII

0

не

ОД

Разредна настава

19

да

II,IV

-

 

100

 

23.

Марија Микићевић

Проф.муз.к.

VII

14

да

НД

Музичко в.

Грађ.

5

4

да

V-VIII

„Милутин Јеленић“

25

„С.Младеновић“

25

25

20

17

24.

Aлександар Богојевић

Вероучитељ

IV

4

не

ОД

Верска настава

7

да

I- VIII

 

35

 

 

25.

Младен Новаковић

Вероучитељ

IV

4

не

ОД

Верска настава

2

да

I-IV

 

10

 

26.

Вук Богојевић

Вероучитељ

VII

1

не

ОД

Верска настава

2

да

I-IV

 

10

 

 

 

НАСТАВНИ КАДАР (на трудничком и  породиљском одсуству)

Име и презиме

Врста стр. Спреме

Предмети који предаје

Године радног стажа

 

Лиценца

%

ангажовања у школи

%

ангажовања у другој школи

Катарина Симоновић

Проф. математике

математика

9

ДА

95

/

Снежана Матић

Професор хемиије

Хемија

8

ДА

20

20

ОШ „Милутин Јеленић“

ОШ „“ Наталинци

 

Снежана Ранковић

Проф.раз.наст.

Раз.наст.

7

ДА

100

 

 

Слађана Марковић

Проф. математике

математика

1

НЕ

89

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАННАСТАВНИ КАДАР

Р. број

 

 

Име и презиме

 

 

Врста стручне спреме

 

 

Послови на којима ради

Године радног стажа

Лиценца

% ангажовања у школи

% ангажовања у другој школи

Бр. сати стручног усавршав.

1.

Светлана Живановић

Проф. биологије

Директор

11

не

100

-

47

2.

Ивана Симић

 

Дипл. педагог

Стр. сарадник - педагог

5

да

50

50

48

3.

Бисерка Минић

Марина Весић

Зоран Јарић

наст. историје и географије

проф. енглеског језика

проф. физичког.васп.

Библиотека

 

не

30

5

15

 

 

4.

Васојевић Дејан

дипл. правник

Секретар

8

да

50

50

 

5.

Мирјана Тодоровић

Дипл. економиста

Шеф рачуноводства

5

не

50

-

 

6.

Владимир Гавриловић

Дипл. економиста

Административни радник

7

не

 

-

По Правилнику од 1.09.15. по систематизацији губи се потреба за адм.радником

 

 

ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

Р. број

Презиме и име

Стаж

Стручна спрема

Радно место

Радно време %

1.

Ђошић Милан

12

III

Домар

100

2.

Петковић Ђорђе

14

III

Ложач

100

3.

Ћирковић Бојан

7

II

Сервир у школ. кухињи/ помоћни радник

40

20

4.

Недељковић Иван

13

0, I

Помоћни радник

100

5.

Стевановић Виолета

18

0, I

Помоћни радник

100

6.

Јанковић Зоран

21

0, I

Помоћни радник

100

7.

Лазовић Јелена

10

0, I

Помоћни радник

100

8.

Вучићевић Андреја

3

0, I

Помоћни радник

60

9.

Недељковић Радмила

8

0, I

Помоћни радник

100

10.

Јовичић Драгана

12

0, I

Помоћни радник

100

11.

Павловић Сања

6

0, I

Помоћни радник

100


ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА, ОДЕЉЕЊА, ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА У 2015/2016.

 

 

Разред

Бр. ученика

 

Укупно

 

Број одељења

м

ж

I

1

2

3

1

II

0

5

5

1

III

1

3

4

1

IV

6

6

12

1

I-IV

8

16

24

3

V

8

10

18

1

VI

11

14

25

1

VII

6

16

22

1

VIII

4

8

12

1

V-VIII

29

48

77

4

I-VIII

37

64

101

7

 

ПОДРУЧНА ОДЕЉЕЊА

 

 

Место

 

 

Разред

Број ученика

 

 

 

 

 

 

 

Свега

 

Број

одељења

М

Ж

 

Г.СТРАГАРИ

 

I

1

1

2

 

 

2

II

0

1

1

III

1

2

3

IV

3

2

5

У к у п н о

I-IV

5

6

12

2

Деца која похађају Припремни предшколски програм у одељењима првог
циклуса: Број такве деце:
3

 

Место

 

Разред

Број ученика

Свега

 

Број

одељења

М

Ж

 

МАСЛОШЕВО

I

1

2

3

 

 

1

II

0

0

0

III

1

1

2

IV

0

0

0

У к у п н о

I-IV

2

3

5

1

Деца која похађају Припремни предшколски програм у одељењима првог
циклуса: Број такве деце:
1

 

Место

 

Разред

Број ученика

 

Свега

Број

одељења

М

Ж

 

 

ВЛАКЧА

I

0

0

0

 

 

2

II

2

4

6

III

4

3

7

IV

5

1

6

У к у п н о

I-IV

11

8

19

2

Деца која похађају Припремни предшколски програм у одељењима првог
циклуса: Број такве деце:
2

 

Место

 

Разред

Број ученика

Свега

Број

одељења

М

Ж

 

 

РАМАЋА

I

1

1

2

 

 

1

II

-

-

-

III

1

0

1

IV

-

-

-

У к у п н о

I-IV

2

1

3

1

Деца која похађају Припремни предшколски програм у одељењима првог
циклуса: Број такве деце:
1

 

Место

 

Разред

Број ученика

 

Свега

Број

одељења

М

Ж

 

 

УГЉАРЕВАЦ

I

1

2

3

 

 

2

II

2

0

2

III

2

2

4

IV

3

1

4

У к у п н о

I-IV

8

5

13

2

Деца која похађају Припремни предшколски програм у одељењима првог
циклуса: Број такве деце:
2

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА

 

 

Разред

Бр. ученика

 

Укупно

М

Ж

I

5

8

13

II

4

10

14

III

10

11

22

IV

17

10

27

I-IV

36

39

75

V

8

10

18

VI

11

14

25

VII

6

16

22

VIII

4

8

12

V-VIII

29

48

77

I-VIII

65

87

152

 

 

 

СОЦИЈАЛНА СТРУКТУРА ПОРОДИЦЕ

 

 

РАЗРЕД

ЗАПОСЛЕНИ

НЕЗАПОСЛЕНИ

отац

мајка

отац

мајка

I

5

3

8

10

II

5

3

9

11

III

3

3

19

19

IV

10

8

17

19

V

5

3

13

15

VI

5

5

20

20

VII

4

2

20

22

VIII

4

4

8

8

Укупно

41

31

114

126

 

Квалификациона структура родитеља се не мења пуно током година. И даље је највећи број родитеља са средњом и основном школском спремом. Пошто је квалификациона структура родитеља веома ниска, у већини случајева ученици не могу од родитеља да очекују нарочиту помоћ у савладавању градива.

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 4 ГОДИНЕ УНАЗАД

Школска година

Укупан број ученика у школи

2011/2012

183

2012/2013

182

2013/2014

174

2014/2015

164

 

УЧЕНИЦИ  ПУТНИЦИ

 

 

Број ученика који путују аутобуским превозом

Број ученика пешака који пешаче у једном правцу

3 - 5 км

6 -10 км

Преко 10 км

40

34

9

1

 

 

 

КАЛЕНДАР РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

 

 

 

 

 

 

 

РИТАМ РАДНОГ ДАНА ШКОЛЕ И РАСПОРЕД ЧАСОВА

 

I СМЕНА

07,45

Дежурство

08,00

08,45

I час

08,50

09,35

II час

09,35

09,50

Одмор

09,50

10,35

III час

10,35

10,50

Одмор

10,50

11,35

IV час

11,40

12,25

V час

12,30

13,15

VI час

13,20

14,05

VII час

 

 

 

 

Настава у матичној школи и у подручним одељењима одвија се у преподневној смени.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА

РАСПОРЕД ЧАСОВА  I РАЗРЕД – МАТИЧНА ШКОЛА

Одељенски старешина : Марина Ђурић

Редни број часа

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1.

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

2.

Српски језик

Математика

Енглески језик

Математика

Српски језик

3.

Физичко васпитање

Свет око нас

Српски језик

Свет око нас

Физичко васпитање

4.

Енглески језик

Грађанско васпитање

Физичко васпитање

Допунска настава

Од играчке до рачунара

5.

Музичка култура

Ликовна култура

 

Час одељенског старешине

Драмско-рецитаторска секција

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА  II РАЗРЕД МАТИЧНА ШКОЛА

Одељенски старешина: : Живота Ранковић

Редни бројчаса

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1.

Српски језик

Математика

Енглески језик

Математика

Српски језик

2.

Математика

Српски језик

Српски језик

Српски језик

Математика

3.

Физичко васпитање

Свет око нас

Математика

Свет око нас

Физичко васпитање

4.

ЧОС

Од играчке до рачунара

Физичко васпитање

Ликовна култура

Музичкa култура

5.

Енглески језик

Ликовна култура

Допунска настава

Грађанско васпитање

Драмско-рецитаторска секција

 

 

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА  III РАЗРЕД – МАТИЧНА ШКОЛА

Одељенски старешина : Марина Ђурић

Редни број часа

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

2.

Математика

Српски језик

Енглески језик

Српски језик

Математика

3.

Физичко васпитање

Природа и друштво

Математика

Природа  и друштво

Физичко васпитање

4.

Енглески језик

Грађанско васпитање

Физичко васпитање

 

Ликовна култура

Од играчке до рачунара

5.

Музичка култура

Ликовна култура

Допунска настава

ЧОС

Драмско-рецитаторска секција

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА  IV РАЗРЕД МАТИЧНА ШКОЛА

Одељенски старешина: Душица Николић

Редни број часа

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1.

Енглески

језик

Српски

језик

 

Енглески

језик

Математика

Српски језик

2.

Математика

Математика

Математика

Српски језик

Математика

3.

Верска

настава

Природа и

друштво

Српски

језик

Природа и друштво

Од играчке до рачунара

Грађанско

васпитање

4.

Српски

језик

 

 

 

 

5.

Час одељенског

старешине

Ликовна

култура

Музичка

култура

Физичко васпитање

Физичко васпитање

 

 

РАСПОРЕД  ЧАСОВА  ЗА  II  И  IVРАЗРЕД  ИЗДВОЈЕНОГ   ОДЕЉЕЊА   У  ВЛАКЧИ – ШК. 2015/2016.

Одељењски старешина: Данијела Павловић

РЕД.

БР.

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

МАТЕМАТИКА

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

МАТЕМАТИКА

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

СРПСКИ ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

СРПСКИ ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

2.

ЕНГЛЕСКИ       ЈЕЗИК

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

СРПСКИ ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

МАТЕМАТИКА

СРПСКИ ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

СРПСКИ ЈЕЗИК

3.

 

ЕНГЛЕСКИ

ЈЕЗИК

СВЕТ ОКО НАС

МУЗИЧКА

КУЛТУРА

ЛИКОВНА КУЛТУРА

ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА

ЛИКОВНА КУЛТУРА

ПРИРОДА И ДРУШТВО

4.

МАТЕМАТИКА

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

ФИЗИЧКО

ВАСПИТАЊЕ

СВЕТ ОКО НАС

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

СРПСКИ ЈЕЗИК

ПРИРОДА И ДРУШТВО

ЛИКОВНА КУЛТУРА

5.

ФИЗИЧКО

ВАСПИТАЊЕ

ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ

 

СЛОБОДНЕ

АКТИВНОСТИ

ДОПУНСКИ ЧАС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одељењски старешина: Драгослава Живуловић

Трећи разред

 

Рб.

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

2.

Енглески језик

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

3.

Енглески језик

Природа и друштво

Музичка култура

Ликовна култура

Народна традиција

4.

Математика

Ликовна култура

Физичко васпитање

Природа и друштво

Физичко васпитање

5.

Физичко васпитање

Час одељенског старешине

Верска настава

Драмско-рецитаторска секција

Допунска настава

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА ПОДРУЧНОГ ОДЕЉЕЊА МАСЛОШЕВО

                                              IIразредa школске 2015/2016.год.

Одељењски старешина: Марија Милошевић

Први разред

         1. час

        2. час

        3. час

  4. час

       5. час

 6. час

 

ПОНЕДЕЉАК

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

МАТЕМАТИКА

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

 

СВЕТ ОКО НАС

 

ВЕРСКА НАСТАВА

 

 

   УТОРАК

 

МАТЕМАТИКА

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА

 

    СРЕДА

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

МАТЕМАТИКА

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

 

СВЕТ ОКО НАС

ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКА

 СЕКЦИЈА

 

 

 

  ЧЕТВРТАК

 

МАТЕМАТИКА

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

 

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА

 

 

 

 

   ПЕТАК

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

МАТЕМАТИКА

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

 

 

Трећи разред

         1. час

        2. час

        3. час

  4. час

       5. час

 6. час

 

 

ПОНЕДЕЉАК

 

MATEMATИKA

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 

ВЕРСКА НАСТАВА

 

 

   УТОРАК

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

МАТЕМАТИКА

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ

 

ДОПУНСКА НАСТАВА

 

    СРЕДА

 

МАТЕМАТИКА

 

СРПСКИ  ЈЕЗИК

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО

ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКА

 СЕКЦИЈА

 

 

  ЧЕТВРТАК

 

СРПСКИ  ЈЕЗИК

 

МАТЕМАТИКА

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

 

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

 

   ПЕТАК

 

МАТЕМАТИКА

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

 

 

 

Подручно одељење у Горњим Страгарима

ПРВИ РАЗРЕД – одељенски старешина Данијела Радисављевић

Први разред

Бр. часа

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1.

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

2.

Верска настава

Енглески језик

Српски језик

Математика

Српски језик

3.

Српски језик

Енглески језик

Физичко васпитање

Ликовна култура

Физичко васпитање

4.

Физичко васпитање

Математика

Свет око нас

Допунска настава

Свет око нас

5.

Слободне активности

Од играчке до рачунара

Музичка култура

 

Час разредног старешине

 

 

Трећи разред

Бр. часа

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

2.

Верска настава

Енглески језик

Математика

Српски језик

Математика

3.

Математика

Енглески језик

Физичко васпитање

Ликовна култура

Физичко васпитање

4.

Физичко васпитање

Српски језик

Природа и друштво

Ликовна култура

Природа и друштво

5.

Слободне активности

Од играчке до рачунара

Музичка култура

Допунска настава

Час разредног старешине

 

 

 

 

 

ДРУГИ РАЗРЕД – одељенски старешина Бојана Раденковић

Други разред

Бр. часа

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1.

Верска настава

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

2.

Математика

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

3.

Српски језик

Од играчке до рачунара

Физичко васпитање

Ликовна култура

Физичко васпитање

4.

Физичко васпитање

Енглески језик

Свет око нас

Ликовна култура

Свет око нас

5.

Слободне активности

Енглески језик

Музичка култура

Допунска настава

Час разредног старешине

 

Четврти разред

Бр. часа

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1.

Верска настава

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

2.

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

3.

Српски језик

Од играчке до рачунара

Физичко васпитање

Ликовна култура

Физичко васпитање

4.

Физичко васпитање

Енглески језик

Природа и друштво

Ликовна култура

Природа и друштво

5.

Слободне активности

Енглески језик

Музичка култура

Допунска настава

Час разредног старешине

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РАСПОРЕД ЧАСОВА

ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ ПОДРУЧНО ОДЕЉЕЊЕ РАМАЋА

ПРВИ  И ТРЕЋИ РАЗРЕД

 

Бр. часа

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1.

Српски  језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски  језик

2.

Математика

Српски  језик

Математика

Српски језик

Математика

3.

Физичко васпитање

Свет око нас/ Природа и друштво

Физичко васпитање

Свет око нас/ Природа и друштво

Енглески језик

4.

Музичка

култура

Од играчке до рачунара

Ликовна

култура

Физичко

васпитање

Енглески језик

5.

Изборни предмет

Допунска

настава

Ликовна

култура

(IIIразред )

Час одељењског старешине

Драмско-рецитаторска секција

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД ЧАСОВA ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ ПОДРУЧНО ОДЕЉЕЊЕ УГЉАРЕВАЦ

Одељењски старешина: Душица Зубер

Други  разред:

 

РБ.часа

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

2.

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

3.

Физичко васпитање

Свет око нас

Физичко васпитање

Свет око нас

Физичко васпитање

4.

Музичка култура

Верска настава

Народна традиција

Ликовна култура

Час одељењског старешине

5.

Допунска настава

Драмско -рецитаторска секција

Енглески језик

Ликовна култура

 

6.

 

 

Енглески језик

 

 

 

 

Четврти разред:

РБ.часа

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

2.

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

3.

Физичко васпитање

Природа и друштво

Физичко васпитање

Природа и друштво

Физичко васпитање

4.

Музичка култура

Верска настава

Народна традиција

Ликовна култура

Час одељењског старешине

5.

Допунска настава/ Додатна настава

Драмско – рецитаторска  секција

Енглески језик

Ликовна култура

 

6.

 

 

Енглески језик

 

 

 

 

РАСПОРЕД  ЧАСОВА  У  ШКОЛСКОЈ 2015/2016. год.

         ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ – УГЉАРЕВАЦ    ( ПРВИ   И  ТРЕЋИ  РАЗ.)

        Разредни старешина:  Наталија Вулић

 

Бр. часа

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1.

Математика

Математика

Математика

Математика

Математика

2.

Српски језик

Српски језик/

Ликовна култура

Српски језик

Српски језик

Српски језик

3.

Свет око нас/

Природ и друштво

Ликовна култура/

Српски језик

Физичко

Васпитање

Свет око нас/

Ликовна култура

Физичко васпитање

4.

Физичко васпитање

Музичка култура

Ликовна култура/ природа и др.

Допунски час додатни час

Верска настава

5.

Од играчке до рачунара

Секција (ликовно-литерарна)

Енглески језик

Час одељењског старешине

 

 

 

 

Енглески језик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИНАМИКА ОСТВАРИВАЊА ПРЕДШКОЛСКОГ ПРИПРЕМНОГ ПРОГРАМА

 

 ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Припремни предшколски програм биће организован у групе, и то:У Угљаревцу двапредшколца,  у Маслошеву један предшколац, Рамаћа два предшколца, Влакча три предшколца и Горњи Страгари три предшколца.Са предшколском групом радиће се по четири сата дневно Програм, по којем ће се радити, конципираће се у односуна Опште основе предшколског програма.

Циљ припремног предшколског програма је припрема деце за полазак ушколу на начин да се допринесе њиховој зрелости за живот и рад какав их очекујеу школи а овај циљ се остварује у окривиру општег циља предшколскогваспитања тј. доприноси се целовитом развоју детета стварањем услова иподстицаја који ће омогућити да свако дете развија све своје потенцијале,проширује своја искуства, изграђује сазнања о себи, другим људима и свету око себе, а као основа за стицање нових облика учења сазнавања и понашања.

Посебна пажња ће се обратити сарадњи са породицом, на њеномблаговременом упознавању са програмом рада са децом, начинима  припреме деце за полазак у школу и подршком да се активно укључе у васпитно-образовни рад.благовременом упознавању са програмом рада са децом, начинима  припреме деце за полазак у школу и подршком да се активно укључе у васпитно-образовни рад.

 

 


Презиме и име наставника

Предмет

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

ГАРДОВИЋ

АНА

Српски језик

8

5

 

 

 

 

 

 

5

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

8

 

 

 

 

8

5

5

 

 

 

 

МИЉКОВИЋ КАТАРИНА

Српски језик

7

 

6

 

 

 

 

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

6

 

 

 

 

 

 

6

 

7

 

 

 

ГАЧЕВИЋ ТИЈАНА

Математика

 

 

 

 

 

 

 

7

8

5

 

6

 

 

8

6

7

 

5

 

 

8

5

 

7

6

 

 

6

 

7

5

8

 

 

ВЕСИЋ

МАРИНА

Енглески језик

6

8

7

 

 

 

 

5

Г.

С

Т

Р

А

Г

М

А

Л

И

J

 

 

6

8

5

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈЕКНИЋ

НАДА

Руски језик

5

7

 

8

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

5

8

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛИЦА

Биологија

 

 

 

 

 

 

 

8

 

6

7

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

5

8

7

МИНИЋ БИСЕРКА

Историја

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6