Списак уџбеника 2020-2024

Списак уџбеника по којима ће се настава одвијати у наредним школским годинама

Уџбеници 2020-2024

Листа уџбеника 2016/2017.Преузми

Уџбеници 2021/22

Списак уџбеника за школску 2021/2022
https://docs.google.com/document/d/18aLls504jExEriKv5Y1n2VeUG27kAALn/edit?usp=sharing&ouid=101789815218022796136&rtpof=true&sd=true

Преузми

Уџбеници за 2015/16.годинуПреузми

Уџбеници за школску 2022/2023. годину

Школска 2022/23. година
 
УЏБЕНИЦИ ЗА ПРВИ РАЗРЕД
 
Назив издавача Насловуџбеника
писмо
Име/имена аутора Цена
 
„НОВИ ЛОГОС” Буквар за први разред основне школе;
ћирилица
Душка Милић,
Татјана Митић
 
НаставнилистовиузБукварзапрвиразредосновнешколе;
ћирилица
Душка Милић,
Татјана Митић
 
Читанка за први разред основне школе;
ћирилица
Наташа Станковић Шошо,
Маја Костић
 
МАТЕМАТИКА
„НОВИ ЛОГОС” Математика  1, уџбеникизчетириделазапрвиразредосновнешколе;
ћирилица
Ива Иванчевић Илић,
Сенка Тахировић
 
СВЕТ ОКО НАС
„НОВИ ЛОГОС” СВЕТ ОКО НАС 1за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска);
ћирилица
ЉиљаСтокановић,
ГорданаЛукић,
ГорданаСубаковСимић
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА
„НОВИ ЛОГОС” Музичкакултура 1,
уџбеникзапрвиразредосновнешколе;
ћирилица
ДраганаМихајловићБокан,
МаринаИњац
 
  ЛИКОВНА КУЛТУРА
„НОВИ ЛОГОС” Ликовна култура 1,уџбеникзапрвиразредосновнешколе;
ћирилица
МилутинМићић,
ГорданаМићић
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
„ФРЕСКА” SMILES 1, енглескијезикзапрвиразредосновнешколе;
уџбениксаелектронскимдодатком
Jenny Dooly  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УЏБЕНИЦИ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД
„НОВИ ЛОГОС“
СРПСКИ ЈЕЗИК
Уз речи растемо, читанка за српски језик за други разред основне школе Наташа Станковић Шошо, Маја Костић 650-02-00150/2019-07
од 21.5.2019.
Дарречи, граматиказасрпскијезикзадругиразредосновнешколе Јелена Срдић
Латиница, уџбеник за други разред основне школе Душка Милић, Татјана Митић
Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за други разред основне школе Јелена Срдић, Наташа Станковић Шошо,
„НОВИ ЛОГОС“
МАТЕМАТИКА
Математика 2, уџбеникзадругиразредосновнешколе(изчетиридела);
ћирилица
Ива Иванчевић Илић,
Сенка Тахировић
650-02-00154/2019-07
од 21.5.2019.
„НОВИ ЛОГОС“
СВЕТ ОКО НАС
Светоконас 2, уџбеникзадругиразредосновнешколе;
ћирилица
ЉиљаСтокановић,
Гордана Лукић,
Гордана Субаков Симић
 
650-02-00152/2019-07
од 9.5.2019.
 
Светоконас 2, раднасвесказадругиразредосновнешколе;
ћирилица;
(уџбеничкикомплет)
„НОВИ ЛОГОС“
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Музичкакултура 2, уџбеникзадругиразредосновнешколе;
ћирилица
Драгана Михајловић Бокан,
Марина Ињац
650-02-00151/2019-07
од 14.5.2019.
„НОВИ ЛОГОС“
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Ликовнакултура 2, уџбеникзадругиразредосновнешколе;
ћирилица
Милутин Мићић,
Гордана  Мићић
650-02-00134/2019-07 од 27.3.2019.
„ФРЕСКА”
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Smiles, енглескијезикзадругиразредосновнешколе
(уџбеникиздвадела и двааудио ЦД-а)
 
JennyDoolеy 650-02-00135/2019-07
од 21.5.2019.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТРЕЋИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача Насловуџбеника
писмо
Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„НОВИ ЛОГОС” У светуречи,
Читанказасрпскијезикзатрећиразредосновнешколе
Наташа Станковић Шошо,
Маја Костић
650-02-00592/2019-07
од 11.2.2020.
Дарречи,
граматиказасрпскијезикзатрећиразредосновнешколе
Јелена Срдић
Раднасвеска
узуџбеничкикомплетсрпскогјезикаикњижевностизатрећиразредосновнешколе
Наташа Станковић Шошо,
Јелена Срдић
СТРАНИ ЈЕЗИК
„ФРЕСКА” Smiles 3,
енглескијезикзатрећиразредосновнешколе;
уџбеничкикомплет
(уџбеник, раднасвеска и компактдиск)
JennyDooley 650-02-00515/2019-07
од 10.2.2020.
МАТЕМАТИКА
„НОВИ ЛОГОС” Математика 3, уџбеникзатрећиразредосновнешколе(први, други, трећи и четвртидео) Сенка Тахировић Раковић,
Ива Иванчевић Илић
650-02-00619/2019-07
од 28.1.2020.
ПРИРОДА И ДРУШТВО
„НОВИ ЛОГОС” Природа и друштво 3, уџбеникзатрећиразредосновнешколе Андријана ШиклЕрски,
МаринаМунитлак
650-02-00582/2019-07
од 11.2.2020.
Природа и друштво 3, раднасвесказатрећиразредосновнешколе;
уџбеничкикомплет;ћирилица
ЛИКОВНА КУЛТУРА
„НОВИ ЛОГОС” Ликовнакултура 3, уџбеникзатрећиразредосновнешколе; Милутин Мићић,
Гордана Мићић
650-02-00461/2019-07
од 17.1.2020.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
„НОВИ ЛОГОС” Музичкакултура 3, уџбеникзатрећиразредосновнешколе;
ћирилица
Драгана Михајловић Бокан,
Марина Ињац
650-02-00596/2019-07
од 4.2.2020.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
 
СРПСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача Насловуџбеника
писмо
Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„НОВИ ЛОГОС” Бескрајнеречи, Читанказасрпскијезикзачетвртиразредосновнешколе НаташаСтанковићШошо, СоњаЧабрић 650-02-00291/2020-07 од 25.1.2021.
Дарречи, Граматиказасрпскијезикзачетвртиразредосновнешколе ЈеленаСрдић, ЗоранаПетковић
Раднасвескаузуџбеничкикомплетсрпскогјезика и књижевностизачетвртиразредосновнешколе НаташаСтанковићШошо, ЈеленаСрдић, ЗоранаПетковић
СТРАНИ ЈЕЗИК
 
„ФРЕСКА“
 
 
Smiles 4, енглескијезикзачетвртиразредосновнешколе; четвртагодинаучења; уџбеничкикомплет (уџбеник и раднасвеска) Jenny Dolley 650-02-00268/2020-07 oд 04.12.2020.
МАТЕМАТИКА
„НОВИ ЛОГОС” Математика 4, уџбеникзачетвртиразредосновнешколе (први, други, трећи и четвртидео); ћирилица СенкаТахировићРаковић, ИваИванчевићИлић 650-02-00281/2020-07 од 17.12.2020.
ПРИРОДА И ДРУШТВО
„НОВИ ЛОГОС” Природа и друштво 4, уџбеникзачетвртиразредосновнешколе АлександарКандић, ГорданаСубаковСимић, ЖељкоВасићИванаПетровићИванМатејић 650-02-00308/2020-07 од 5.1.2021.
Природа и друштво 4, раднасвесказачетвртиразредосновнешколе
ЛИКОВНА КУЛТУРА
„НОВИ ЛОГОС” Ликовнакултура 4, уџбеникзачетвртиразредосновнешколе; ћирилица МилутинМићић, ГорданаМићић 650-02-00234/2020-07 од 30.12.2020.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
„НОВИ ЛОГОС” Музичкакултуразачетвртиразредосновнешколе; ћирилица ДраганаМихајловићБокан, МаринаИњац 650-02-00270/2020-07 од 26.11.2020.
Школска 2022/23. година
 
ПЕТИ РАЗРЕД
 
СРПСКИ ЈЕЗИК
„НОВИ ЛОГОС” Чаролија стварања, читанка за пети разред основне школе;
ћирилица
Наташа Станковић Шошо,
Бошко Сувајџић
650-02-00165/2018-07 од 27.4.2018
Језичко благо, граматика за пети разред основне школе;
ћирилица
Светлана Слијепчевић,
Наташа Станковић Шошо,
Бошко Сувајџић
Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за пети разред основне школе,
ћирилица
Наташа Станковић Шошо,
Светлана Слијепчевић,
Бошко Сувајџић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК)
„DATA STATUS” TO THE TOP PLUS1, енглески језик за пети разред основне школе, пета година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД) Х. Мичел,
Марилени Малкогиани
650-02-00049/2018-07 од 27.4.2018
                                                                    ИСТОРИЈА
„НОВИ ЛОГОС” Историја 5 – уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе;
ћирилица
 
Душко Лопандић,
Ивана Петровић
650-02-00174/2018-07 од 24.4.2018.
                                                                 ГЕОГРАФИЈА
„НОВИ ЛОГОС” Географија 5,
уџбеник за пети разред основне школе;
ћирилица
Марко Јоксимовић 650-02-00122/2018-07 од 27.4.2018.
БИОЛОГИЈА
„KLETT” Биологија 5, уџбеник за пети разред основне школе;
ћирилица
Горан Милићев,
Ена Хорват
650-02-00168/2018-07 од 27.4.2018.
МАТЕМАТИКА
„НОВИ ЛОГОС” Математика, уџбеник за пети разред основне школе;
ћирилица
Петар Огризовић 650-02-00175/2018-07 од 27.4.2018
Математика, збирка задатака за пети разред основне школе;
ћирилица
МУЗИЧКА КУЛТУРА
„BIGZ školstvo” Музичка култура 5 за пети разред основне школе;
ћирилица
Маја Обрадовић 650-02-00155/2018-07 од 27.4.2018.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР” Ликовна култура 5 за пети разред основне школе;
ћирилица
Мирјана Живковић 650-02-00074/2018-07 од 27.4.2018.
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
„НОВИ ЛОГОС” Техника и технологија за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање, електронски додатак);
ћирилица
Жељко Васић,
Дијана Каруовић,
Иван Ђисалов
650-02-00103/2018-07 од 27.4.2018. године
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
„НОВИ ЛОГОС” Информатика и рачунарство за пети разред основне школе;
ћирилица
Мира Љубичић 650-02-00202/2018-07 од 25.4.2018.
РУСКИ ЈЕЗИК (ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК)
„KLETT” КОНЕЧНО! 1, руски језик за пети разред разред основне, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД) Кристине Амштајм Баман, Улф Боргварт,  Моника Брош, Елена Денисова Шмит, Данута Генч, Петер Јакубов, Гизела Рајхерт Боровски, Евелин Валах, Драгана Керкез и Јелена Гинић 650-02-00027/2018-07 од 16.4.2018.
 
 
УЏБЕНИЦИ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД
„НОВИ ЛОГОС”
СРПСКИ ЈЕЗИК
Чаролија стварања, читанка за српски језик и књижевност за шести разред основне школе Наташа Станковић Шошо,
Бошко Сувајџић
650-02-00100/2019-07
од 21.5.2019.
Језичко благо, граматика српског језика за шести разред основне школе Светлана Слијепчевић Бјеливук, Наташа Станковић Шошо,
Бошко Сувајџић
У потрази за језичким и књижевним благом, радна свеска за српски језик и књижевност Наташа Станковић Шошо, Светлана Слијепчевић Бјеливук, Бошко Сувајџић
 
„DATA STATUS”
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК)
To the Top Plus 2, енглески језик за шести разред основне школе, шеста година учења, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска са CD-ом) H.Q.Mitchell, Marileni Malcogianni 650-02-00020/2019-07
од 27.3.2019. 
„НОВИ ЛОГОС”
ИСТОРИЈА
Историја 6, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе; ћирилица Душко Лопандић, Ивана Петровић 650-02-00110/2019-07
од 20.5.2019.
„НОВИ ЛОГОС”
                                          ГЕОГРАФИЈА
Географија за шести разред основне школе; ћирилица Снежана Вујадиновић, Рајко Голић, Дејан Шабић 650-02-00116/2019-07
од 9.5.2019.
„KLETT”
БИОЛОГИЈА
Биологија 6, уџбеник за шести разред основне школе; ћирилица Горан Корићанац, Марина Ђуришић, Данијела Радивојевић, Драгана Јешић 650-02-00085/2019-07
од 9.5.2019.
„НОВИ ЛОГОС”
МАТЕМАТИКА
Математика 6, уџбеник за шести разред основне школе; ћирилица Тамара Малић 650-02-00099/2019-07
од 9.5.2019.
Математика 6,збирка задатака, шести разред основне школе; ћирилица
(уџбенички комплет)
Тамара Малић, Марина Јовановић Светлик
„НОВИ ЛОГОС”
ФИЗИКА
Физика, уџбеник са збирком задатака и лабораторијским вежбама за шести разред основне школе; ћирилица Александар Кандић, Горан Попарић 650-02-00108/2019-07
од 21.5.2019.
Физика 6, збирка задатака за шести разред основне школе; ћирилица
(уџбенички комплет)
„BIGZ školstvo”
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Музичка култура 6, уџбеник за шести разред основне школе; ћирилица Маја Обрадовић 650-02-00202/2019-07
од 10.5.2019.
„BIGZ školstvo”
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред основне школе;
 
Миливоје Мишко Павловић 650-02-00035/2019-07
од 11.4.2019.
„НОВИ ЛОГОС”
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
Техника и технологија 6, за шести разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско обликовање);
Ћирилица
 
Жељко Васић,
Дијана Каруовић,
Иван Ђисалов,
Марија Бокан
650-02-00453/2018-07
од 20.5.2019.
„НОВИ ЛОГОС”
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
Техника и технологија 6, за шести разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско обликовање);
ћирилица
Жељко Васић,
Дијана Каруовић,
Иван Ђисалов,
Марија Бокан
650-02-00089/2019-07
од 21.5.2019.
„KLETT”
РУСКИ ЈЕЗИК (ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК)
КОНЕЧНО 2, руски језик за шести разред основне школе, друга година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска) Кристине Амштајм Баман, Улф Боргварт,  Моника Брош, Данута Генч, 650-02-00008/2019-07
од 18.3.2019.
 
СЕДМИ РАЗРЕД
 
 
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо
Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„НОВИ ЛОГОС”
 
ЧИТАНКА7 „Чаролија стварања“ Др Наташа Станковић Шошо, др Бошко Сувајџић 650- 02- 00591/2019-07 од 28.1.2020.
 
 ГРАМАТИКА „Језичко благо“ др Наташа Станковић Шошо, др Бошко Сувајџић, др Светлана Слијепчевић Бјеливук
 РАДНА СВЕСКА „ У потрази за језичким и књижевним благом“ др Наташа Станковић Шошо, др Бошко Сувајџић, др Светлана Слијепчевић Бјеливук
СТРАНИ ЈЕЗИК
„DATA STATUS”
Енглески језик
(први страни језик)
То the Top Plus 3,
енглески језикза седми разред основне школе, седма  година учења;
уџбенички комплет (уџбеник, радна свескаи компакт диск)
H.Q. Mitchell,
MarileniMalkogianni
650-02-00452/2019-07
од 4.2.2020.
„KLETT”
Руски језик
(други страни језик)
Конечно! 3, руски језик  за седми разред основне школе, трећа година учења;
уџбенички комплет (уџбеник, компакт диск и  радна  свеска)
 
Аутори уџбеника:
Кристине Амштајм Баман,
Улф Боргварт, Моника Брош, Данута Генч, Наталија Осипова Јос, Гизела Рајхерт Боровски,  Евелин Валах, Жаклин Ценкер, Драгана Керкез, Јелена Гинић.
Аутори радне свеске:
Кристине Амштајм Баман,  Моника Брош, Данута Генч, Гизела Рајхерт Боровски, Евелин Валах, Жаклин Ценкер, Драгана Керкез, Јелена Гинић.
650-02-00535/2019-07
од 17.1.2020.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
„БИГЗ школство” Ликовна култура 7, уџбеник за седми разред основне школе; ћирилица Миливоје Мишко Павловић 650-02-00549/2019-07 од 17.1.2020.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
„БИГЗ школство” Музичка култура 7, уџбеник за седми разред основне школе;ћирилица Марија Брајковић 650-02-00627/2019-07
од 28.1.2020.
ИСТОРИЈА
„НОВИ ЛОГОС” Историја 7,
уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе;ћирилица
Чедомир Антић,
Мања Милиновић
650-02-00595/2019-07
од 25.2.2020.
ГЕОГРАФИЈА
„НОВИ ЛОГОС” Географија 7,
уџбеник за седми разред основне школе;
ћирилица
Дејан Шабић,
Снежана Вујадиновић
650-02-00618/2019-07
од 28.1.2020.
ФИЗИКА
„НОВИ ЛОГОС” Физика 7,
уџбеник за седми разред основне школе
Милена Богдановић,
Александар Кандић,
Горан Попарић
650-02-00578/2019-07од 5.2.2020.
Физика 7,
збирка задатака за седми разред основне школе;
уџбенички комплет;ћирилица
Братислав Јовановић,
Срђан Зрнић
МАТЕМАТИКА
„НОВИ ЛОГОС” Математика 7,
уџбеник за седми разред основне школе
Тамара Малић 650-02-00593/2019-07од 12.2.2020.
Математика 7, збирка задатака за седми разред основне школе;
уџбенички комплет;ћирилица
Марија Микић,
Јелена Сузић
БИОЛОГИЈА
„KLETT” Биологија 7, уџбеник за седми разред основне школе; ћирилица Горан Корићанац, Ана Ђорђевић, Драгана Јешић 650-02-00526/2019-07од 12.2.2020.
ХЕМИЈА
„НОВИ ЛОГОС” Хемија 7 ,
уџбеник за седми разред основне школе
Татјана Недељковић,
Драгана Анђелковић
650-02-00579/2019-07 од 4.2.2020.
Хемија 7, лабораторијске вежбе са задацима за седми разред основне школе;уџбеничкикомплет;ћирилица
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
„НОВИ ЛОГОС” Техника и технологија
за седми разред основне школе;
уџбенички комплет (уџбеник и збирка материјала за конструкторско моделовање са упутством);ћирилица
Аутори уџбеника:
Иван Ђисалов,
Дијана Каруовић,
Иван Палинкаш.
Аутори збирке материјала:
Иван Ђисалов,
Драган Урошевић.
650-02-00260/2021-07 од 28.01.2022.
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
„НОВИ ЛОГОС” Информатика и рачунарство,
уџбеник за седми разред основне школе;ћирилица
Дијана Каруовић,
Ерика Елеван
650-02-00517/2019-07од 27.2.2020.
 
 
ОСМИ  РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо
Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„НОВИ ЛОГОС”
 
Чаролија стварања, Читанка за осми разред основне школе Наташа Станковић Шошо,  Бошко Сувајџић 650- 02- 00260/2020-07 од 16.12.2020.
 
Језичко благо, Граматика српског језика за осми разред основне школе Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић, Светлана Слијепчевић Бјеливук
У потрази за језичким и књижевним благом, Радна свеска за српски језик и књижевности за осми разред основне школе Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић, Светлана Слијепчевић Бјеливук
ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК  - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
„ФРЕСКА“
 
Right on!4 ,енглески језик за осми разред основне школе, први страани језик, осма година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) Jenny Dooley 650-02-00266/2020-07 од 4.12.2020.
ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК – РУСКИ ЈЕЗИК
„KLETT”
 
Конечно! 4, руски језик за осми разред основне школе, други страни језик, четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск) Аутори уџбеника:
Кристине Амштајм Баман,
Улф Боргварт, Моника Брош, Данута Генч, Наталија Осипова Јос, Гизела Рајхерт Боровски,  Евелин Валах, Жаклин Ценкер, Драгана Керкез, Јелена Гинић.
Аутори радне свеске:
Кристине Амштајм Баман,  Моника Брош, Данута Генч, Гизела Рајхерт Боровски, Евелин Валах, Жаклин Ценкер, Драгана Керкез, Јелена Гинић.
650-02-00250/2020-07
од 10.11.2020.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
„БИГЗ школство” Ликовна култура 8, уџбеник за осми разред основне школе; Јован Глигоријевић 650-02-00453/2020-07 од 9.2.2021.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
„БИГЗ школство” Музичка култура 8, уџбеник за осми разред основне школе;ћирилица Марија Брајковић 650-02-00441/2020-07
од 22.2.2021.
ИСТОРИЈА
„ЕДУКА” Историја 8, уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред основне школе; ћирилица Милица Омрчен, Невена Грбовић  
650-02-00397/2020-07 од 26.2.2021.
ГЕОГРАФИЈА
„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” Географија 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица Драгана Милошевић, Мирослав Грујић 650-02-00342/2020-07 од 1.2.2021.
ФИЗИКА
„НОВИ ЛОГОС” Физика 8,
Уџбеник са збирком задатака и лабораторијским вежбама за осми разред основне школе
Душан Поповић, Милена Богдановић, Александар Кандић 650-02-00254/2020-07од 20.11.2020.
Физика 8, збирка задатака са лабораторијским вежбама за осми разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица
МАТЕМАТИКА
„НОВИ ЛОГОС” Математика 8, за осми разред основне школе Тамара Малић 650-02-00351/2020-07од 11.2.2021.
Математика 8, збирка задатака са решењима за осми разред основне школе;
уџбенички комплет;ћирилица
Тамара Малић,
Јасна Маричић Мириловић
БИОЛОГИЈА
„БИГЗ школство“ Биологија 8,
Уџбеник за 8. разред основне школе;
ћирилица
 
 
Дејан Бошковић
 
 
650-02-00392/2020-07
Од 28.1.2021.
 
ХЕМИЈА
„АРХИКЊИГА” Хемија 8,уџбеник за осми разред основне школе Снежана Зарић 650-0200291/2021-07 од 28.01.2022.
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
„НОВИ ЛОГОС” Техника и технологија 8, за осми разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и збирка материјала за конструкторско моделовање); ћирилица Жељко Васић, Борислав Дакић 650-02-00282/2021-07 oд 28.01.2022.
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
„НОВИ ЛОГОС” Информатика и рачунарство 8, уџбеник за осми разред основне школ;ћирилица др Дијана Каруовић,       мр Ерика Елевен 650-02-00287/2021-07 од 11.2.2022.
 
 


Преузми